Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 20/33 

5.3 Verlof

De regels voor verlof zijn streng. Bijzonder verlof dient u minimaal acht weken van tevoren bij de schooladministratie aan te vragen. Die lange termijn is noodzakelijk omdat er overleg moet plaatsvinden, met de schoolleider en met de leerplichtambtenaar. Niet elk verzoek leidt tot toestemming. Wacht u daarom met het maken van reserveringen tot u bericht over het verlof hebt ontvangen. Hieronder treft u de informatie van de landelijke verlofregeling aan.

Leerplicht
Leerlingen op het praktijkonderwijs zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 18 jaar zijn geworden of er een bestendige arbeidsplaats is gevonden. Is een leerling nog geen 18 jaar maar heeft wel een arbeidsplaats, dan regelt de school bij de leerplichtambtenaar ontheffing van de leerplicht.

De school houdt per leerling een dossier van het verzuim van de leerling bij (geoorloofd en ongeoorloofd).
Wij melden ongeoorloofd verzuim in ieder geval bij de leerplichtambtenaar als de leerling 16 lesuren binnen 4 opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is geweest. Bij elk volgend verzuim van 16 lesuren wordt opnieuw gemeld bij leerplicht. We melden het ook als de leerling zonder toestemming van de schoolleider en leerplichtambtenaar buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat of eerder weggaat of later terugkomt van vakantie.
We melden ook verzuim van minder dan 16 lesuren bij de leerplichtambtenaar, als wij ons zorgen maken zoals bijv. bij regelmatig spijbelen en/of te laat komen

In de leerplichtwet staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Wanneer er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hiernaast beschreven.

Gegevens leerplichtambtenaar:
Stadsdeelkantoor Oost,
Oranjevrijstaat
Mevr. X. Lemmers
Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam
Telefoon (020) 253 51 18

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen (o.a. Suikerfeest of Offerfeest)
Bij verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging is geen sprake van het wel of niet verlenen van verlof door de schoolleiding. Het verlof mag echter alleen gelden voor de duur van de religieuze verplichting. In Amsterdam is als richtlijn afgesproken dat de school per verplichting één dag vrij geeft. Een mededeling van de ouders over de afwezigheid volstaat. Graag ontvangen wij deze melding minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding.

Op vakantie onder schooltijd
Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd als (één van) de ouders door hun beroep geen verlof kunnen opnemen in de gewone schoolvakanties. Zo’n bijzonder verlof mag maar één keer per jaar, maximaal tien schooldagen duren en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het gaat hier om echt seizoensgebonden beroepen. Een werknemer van Schiphol die geen vakantie mag opnemen in de zomer, kan dat misschien wel tijdens de kerst doen. Daarmee vervalt het argument voor verlofaanvraag voor de zomer.
Het verzoek moet tenminste acht weken van tevoren bij de schoolleider worden ingediend.
U moet een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat geen verlof buiten de offi­ciële schoolvakanties mogelijk is.

Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet u denken aan:

 • Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten.
 • Viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 • Verhuizing van het gezin.

Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de schoolleider en/of de leerplicht­ambtenaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient minimaal acht weken van tevoren bij de schoolleider te worden ingediend, tenzij dit bijvoorbeeld bij overlijden of ernstige ziekte niet mogelijk is. Dan kan de aanvraag ook achteraf worden ingediend. De verhindering moet wel binnen twee dagen aan school zijn gemeld.

Extra verlof wordt niet verleend voor:

 • Familiebezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen of omdat de tickets al gekocht zijn.

• De regels voor verlof zijn streng. Bijzonder verlof dient u minimaal acht weken van tevoren bij de schooladministratie aan te vragen. Die lange termijn is noodzakelijk omdat er overleg moet plaatsvinden, met de schoolleider en met de leerplichtambtenaar. Niet elk verzoek leidt tot toestemming. Wacht u daarom met het maken van reserveringen tot u bericht over het verlof hebt ontvangen. Hieronder treft u de informatie van de landelijke verlofregeling aan.

Leerplicht
Uw kind is leerplichtig vanaf de leeftijd van vijf jaar tot het einde van het schooljaar waarin hij 16 is geworden. Vervolgens is een leerling tot zijn 23e verplicht om een startkwalificatie te halen. Dat is een vwo diploma, havo diploma of mbo niveau 2. Kwalificatieplicht betekent dus dat na het behalen van het vmbo diploma de leerling de overstap moet maken naar het mbo om daar minimaal niveau 2 te halen of de overstap maakt naar de havo.

De school houdt per leerling een dossier van het verzuim van de leerling bij (geoorloofd en ongeoorloofd).
Wij melden ongeoorloofd verzuim in ieder geval bij de leerplichtambtenaar als de leerling 16 lesuren binnen 4 opeenvolgende lesweken ongeoorloofd afwezig is geweest. Bij elk volgend verzuim van 16 lesuren wordt opnieuw gemeld bij leerplicht.
We melden het ook als de leerling zonder toestemming van de schoolleider en leerplichtambtenaar buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat of eerder weggaat of later terugkomt van vakantie.
We melden ook verzuim van minder dan 16 lesuren bij de leerplichtambtenaar, als wij ons zorgen maken zoals bijv. bij regelmatig spijbelen en/of te laat komen

In de leerplichtwet staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Wanneer er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hiernaast beschreven.

Gegevens leerplichtambtenaar:
Dhr. J. Pattinama
Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam
Telefoon (020) 253 51 18

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen (o.a. Suikerfeest of Offerfeest)
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U moet de aanvraag voor deze vorm van extra verlof, minimaal twee dagen van tevoren bij de schoolleider indienen.

Op vakantie onder schooltijd
Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd als (één van) de ouders door hun beroep geen verlof kunnen opnemen in de gewone schoolvakanties. Zo’n bijzonder verlof mag maar één keer per jaar, maximaal tien schooldagen duren en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het gaat hier om echt seizoensgebonden beroepen. Een werknemer van Schiphol die geen vakantie mag opnemen in de zomer, kan dat misschien wel tijdens de kerst doen. Daarmee vervalt het argument voor verlofaanvraag voor de zomer.
Het verzoek moet tenminste acht weken van tevoren bij de schoolleider worden ingediend.
U moet een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat geen verlof buiten de offi­ciële schoolvakanties mogelijk is.

Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet u denken aan:
• Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
• Overlijden van bloed- of aanverwanten.
• Viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
• Verhuizing van het gezin.

Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de schoolleider en/of de leerplicht­ambtenaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient minimaal acht weken van tevoren bij de schoolleider te worden ingediend, tenzij dit bijvoorbeeld bij overlijden of ernstige ziekte niet mogelijk is. Dan kan de aanvraag ook achteraf worden ingediend. De verhindering moet wel binnen twee dagen aan school zijn gemeld.

Extra verlof wordt niet verleend voor:

 • Familiebezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen of omdat de tickets al gekocht zijn.
 • Eerder vertrek vanwege verkeersdrukte of omdat andere kinderen in het gezin dan ook vrij zijn.
 • Activiteiten van verenigingen zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Samen reizen/in konvooi rijden.
 • Kroonjaren.

Voor meer info: www.bureauleerplichtplus.nl.

Onvoorziene omstandigheden
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling door onvoorziene omstandigheden na de vakantie pas later op school kan terugkomen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Het is van groot belang om in dat geval een (dokters)verklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur en de aard van de vertraging blijkt. Op die manier voorkomt u misverstanden.

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de administratie van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (eventuele) relevante verklaringen, bij de schoolleider in.

Wie beslist?
De schoolleider besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan tien schooldagen beslaat, dan wordt de aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd. Deze neemt vervolgens een besluit na de schoolleider en de ouders te hebben gehoord.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen. Blijft u het oneens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u terecht op de website van Bureau Leerplicht Plus (www.bureauleerplichtplus.nl).

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleider of de leerplichtambtenaar is ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om een ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt al vanaf een dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie. Dit geldt ook bij ziekmeldingen na de zomervakantie. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Eerder vertrek vanwege verkeersdrukte of omdat andere kinderen in
het gezin dan ook vrij zijn.

 • Activiteiten van verenigingen zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Samen reizen/in konvooi rijden.
 • Kroonjaren.

Voor meer info: www.bureauleerplichtplus.nl.

Onvoorziene omstandigheden
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling door onvoorziene omstandigheden na de vakantie pas later op school kan terugkomen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Het is van groot belang om in dat geval een (dokters)verklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur en de aard van de vertraging blijkt. Op die manier voorkomt u misverstanden.

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de administratie van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief (eventuele) relevante verklaringen, bij de schoolleider in.

Wie beslist?
De schoolleider besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan tien schooldagen beslaat, dan wordt de aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd. Deze neemt vervolgens een besluit na de schoolleider en de ouders te hebben gehoord.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen. Blijft u het oneens, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u terecht op de website van Bureau Leerplicht Plus (www.bureauleerplichtplus.nl).

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleider of de leerplichtambtenaar is ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om een ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt al vanaf een dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie. Dit geldt ook bij ziekmeldingen na de zomervakantie. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.